Ansökan om skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever i grundskola och anpassad grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Skolskjutsregler (pdf)

Med skolskjuts kan elever åka till och från skolan kostnadsfritt, i första hand med ett terminskort för färdmedel med SL (terminskort) och annars i vissa fall med skoltaxi.                                     

Eleven erbjuds skolskjuts i samband med skoldagens början och slut, men inte till och från fritidsverksamhet och gymnasium eller när skolan har lov. Rätten till skolskjuts regleras huvudsakligen i Skollagen (2010:800).

Skolskjuts inför skolstart

För att eleven ska vara garanterad att få skolskjuts vid höstterminens skolstart ska ansökan för skolskjuts vara gjord senast sista april.

Val av annan skola

Villkoren som ska vara uppfyllda för att ha rätt till skolskjuts gäller i huvudsak när eleven går i den skola som kommunen skulle ha placerat eleven i utifrån närhetsprincipen (Skollagen 9 kap. 15§, 10 kap. 32§). Elever som väljer att gå i en annan skola än den som kommunen skulle ha placerat eleven vid kan i vissa fall också ha rätt till skolskjuts om det inte medför några ekonomiska och organisatoriska svårigheter för kommunen.

Byte av bostadsadress

Om elev väljer att gå kvar i nuvarande skola vid flytt till ny bostadsadress är det viktigt att du som vårdnadshavare först kontrollerar vad som gäller om skolskjuts önskas. Det finns särskilda skolskjutsregler i skollagen och skolskjutsregler som är antagna av Barn- och utbildningsnämnden. Dessa reglerar om ditt barn omfattas av skolskjuts eller inte.
 

Beslut

Beslut om skolskjuts gäller läsårsvis. Det behöver alltså sökas om för påföljande läsår. För tt skolskjutsen ska kunna samordnas och planeras i tid ska ansökan om skolskjuts inför kommande läsår ha inkommit till förvaltningen senast den sista april.

Kontakt i skolskjutsfrågor

Barn- och utbildningsförvaltningen, jonas.almroth@salem.se skolskjutshandläggare.

Frågor om e-tjänsten

Jonas Almroth
jonas.almroth@salem.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden, Salems kommun
bou@salem.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa